Klachten reglement

Als u een klacht heeft over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, probeert u dit dan eerst met uw fysiotherapeut te bespreken. Al dan niet in het bijzijn van iemand anders. Indien u dit niet wilt, kunt u met uw klacht naar de algemeen directeur of deze klacht via een klachtenformulier, verkrijgbaar bij de receptioniste indienen. Alle klachten worden gedocumenteerd op het daarvoor beschikbare formulier “Klachten- / verbetervoorstellen”. Samen met u zullen wij naar een, voor alle partijen aanvaardbare oplossing zoeken.

Mocht u er desondanks niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor info: Klachtencommissie van het KNGF tel. nr.: 033-4672900.

Privacy reglement

Wanneer u onder behandeling bent bij Gezondheidscentrum Het Want willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij zullen diverse gegevens van u vragen. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen Gezondheidscentrum Het Want op dezelfde manier met uw gegevens omgaan, hanteren wij een privacyreglement.

Voor het gebruik maken van de patiëntgegevens geldt, dat:

– de behandelend therapeut de gegevens onderhoudt en een collega alleen met reden zoals vervanging, intercollegiale toetsing e.d. inzage heeft in het patiënt dossier.

– de gegevens voor de therapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden de gegevens door de fysiotherapeut afgeschermd zodat zij niet ingezien kunnen worden.

– bij een eventuele overdracht aan een andere zorgverlener, alleen na toestemming van u de rapportages opgestuurd worden. Uw goedkeuring wordt genoteerd in het patiëntendossier.

– indien overleg met de verwijzer plaats vindt, dit altijd in overleg met u geschiedt. Uw goedkeuring wordt genoteerd in het patiëntendossier.

– in het kader van kwaliteitsverbetering het mogelijk is dat een externe (certificerende) instantie inzage krijgt in dossiergegevens. U zult voor het geven van toestemming daar van te voren voor worden benaderd.

– het niet toegestaan is dat u de computer bedient, anders dan voor het invullen van een vragenlijst voor uw eigen dossier.

– u te allen tijde recht heeft op inzage in uw dossier en u recht heeft op een afschrift van uw dossier.

– uw patiëntgegevens minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum worden bewaard en dat schriftelijke stukken na deze periode worden versnipperd of worden vernietigd door een gecertificeerde instelling.

– de financiële administratie en de hierbij horende gegevens zeven jaar na het beëindigen van de zorg worden vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen.

Waarom is een privacyreglement nodig?

In de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan regels opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien en aan wie de gegevens verstrekt mogen worden. Gezondheidscentrum Het Want heeft in haar privacyreglement, gebaseerd op de WBP- en de WGBO-regels, vastgelegd hoe dit uitgevoerd wordt. U kunt ervan uitgaan dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van u gevraagd worden dan noodzakelijk. Ook hebben medewerkers die uw gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.

Voor welke zorg geldt de WGBO?

De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. Dus ook verpleging, verzorging en nazorg. Zorg die wordt gegeven in een GGZ-instelling, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg valt ook onder de WGBO.

Vanaf welk moment is er een behandelingsovereenkomst?

De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. In GGZ-instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is dat moment vaak niet zo duidelijk. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest. Ook als de cliënt op een wachtlijst komt te staan.

Voor meer informatie over de WGBO, kunt u hier terecht.

AVG

HOE GAAN WIJ OM MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 De AVG, u heeft er vast en zeker wel van gehoord of over gelezen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Het regelt de privacyrechten van burgers en geeft verplichtingen voor overheden en bedrijven. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en treedt per 25 mei 2018 in werking. Niet-naleving van de AVG kan leiden tot forse boetes (tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet) en aansprakelijkheid voor schade.

De AVG geldt ook voor de zorgsector. De AVG is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Gegevens over de gezondheid van een persoon worden onder de AVG als bijzondere persoonsgegevens aangemerkt. Het verwerken daarvan is -net als onder de Wbp- verboden, tenzij daarvoor een in de AVG vastgelegde grondslag bestaat.

Gezondheidscentrum Het Want voldoet in al haar (administratieve) processen aan de eisen die zijn opgenomen in de AVG.

Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u dit vinden in onze praktijkmap. Deze map ligt in de wachtruimte.