Klachten reglement

Als u een klacht heeft over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, probeert u dit dan eerst met uw fysiotherapeut te bespreken. Al dan niet in het bijzijn van iemand anders. Indien u dit niet wilt, kunt u met uw klacht naar de algemeen directeur of deze klacht via een klachtenformulier, verkrijgbaar bij de receptioniste indienen. Alle klachten worden gedocumenteerd op het daarvoor beschikbare formulier “Klachten- / verbetervoorstellen”. Samen met u zullen wij naar een, voor alle partijen aanvaardbare oplossing zoeken.

Mocht u er desondanks niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor info: Klachtencommissie van het KNGF tel. nr.: 033-4672900.

Privacy reglement

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
Fysiotherapie Het Want is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
 Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor (fysio)therapeutische zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Het Want hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Fysiotherapie Het Want hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts). In het geval dat u verwezen bent door een arts, is deze arts hoofdbehandelaar en heeft hij recht op rapportage van uw therapeut. Wanneer u hier een bezwaar op hebt zal deze rapportage niet plaats vinden.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.

Voor welke zorg geldt de WGBO?

De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. Dus ook verpleging, verzorging en nazorg. Zorg die wordt gegeven in een GGZ-instelling, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg valt ook onder de WGBO.

Vanaf welk moment is er een behandelingsovereenkomst?

De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. In GGZ-instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is dat moment vaak niet zo duidelijk. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest. Ook als de cliënt op een wachtlijst komt te staan.

Voor meer informatie over de WGBO, kunt u hier terecht.

AVG

HOE GAAN WIJ OM MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 De AVG, u heeft er vast en zeker wel van gehoord of over gelezen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Het regelt de privacyrechten van burgers en geeft verplichtingen voor overheden en bedrijven. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en treedt per 25 mei 2018 in werking. Niet-naleving van de AVG kan leiden tot forse boetes (tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet) en aansprakelijkheid voor schade.

De AVG geldt ook voor de zorgsector. De AVG is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Gegevens over de gezondheid van een persoon worden onder de AVG als bijzondere persoonsgegevens aangemerkt. Het verwerken daarvan is -net als onder de Wbp- verboden, tenzij daarvoor een in de AVG vastgelegde grondslag bestaat.

Gezondheidscentrum Het Want voldoet in al haar (administratieve) processen aan de eisen die zijn opgenomen in de AVG.

Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u dit vinden in onze praktijkmap. Deze map ligt in de wachtruimte.